AMERICAN CAR CLUB

OF NORWAY

P.O. BOX 6006, 7434 TRONDHEIM

___________________________________________________________________

 

EKSTRAORDINÆRT RUNDSKRIV, 5. DESEMBER 2002

 

Gjennombrudd i godkjenningssaken!

AMCAR-medlem Kenneth Svendsen (FrP) har banet vei for godkjenning av bruktimporterte biler fra USA uten krav om dokumentasjon eller ombygging ved førstegangsgodkjenning i Norge!

Nei da, du leste rett: Det utrolige gjennombruddet kom som følge av at regjeringen ga etter for et krav fra Fremskrittspartiet i forbindelse med forhandlingene om Statsbudsjettet for 2003 i månedsskiftet oktober-november.

Nettopp kravet om dokumentasjon og et innfløkt regelverk har AMCAR opplevd som et nesten uoverstigelig hinder for import i privat regi av brukte, amerikanske biler. Selv kommersiell ”grå” import har møtt problemer, først og fremst fordi Vegdirektoratet (VD) har satt hovedimportørene av de amerikanske bilmerkene i en monopolsituasjon gjennom å forlange at all dokumentasjon som må legges frem ved godkjenning, skal være utstedt av bilfabrikanten eller dennes representant (hovedimportørene). Slik har hovedimportørene stort sett effektivt kunnet kontrollere tilbudet av amerikanske biler i Norge.

Kenneth og AMCAR har jobbet intenst med denne problematikken i flere år, og så godt som hver eneste farbare vei er blitt prøvd for å få VD på gli hva gjelder lempeligere krav til dokumentasjon. Både andre politikere, jurister, Samferdselsdepartementet, Konkurransetilsynet, EU’s overvåkningsorgan (ESA) og Stortingets Utredningsseksjon har vært kontaktet underveis.

VD har imidlertid stått steilt på sitt, og har i forhold til hva som er praksis i andre europeiske land, lagt seg på en så restriktiv linje at import til Norge så å si har vært umuliggjort.

Beslutningen om at det nå skal lempes på kravene er fattet på det politiske plan, og selv om det fortsatt gjenstår å høre motforestillingene som garantert vil komme fra VD og andre med interesse av å beholde det gamle regimet, oppfatter AMCAR vedtaket som den viktigste seier for AMCAR og amerikansk bil i Norge noensinne.

I korte trekk går det hele ut på at det skal bli mulig å registrere en amerikansk, brukt bil uten å måtte legge frem dokumentasjon ved førstegangsgodkjenning eller måtte bygge om bilen teknisk. FrP formulerte sitt krav til regjeringspartiene slik:

 

”Flertallet understreker at ved førstegangsgodkjenning av kjøretøy i Norge skal det legges til grunn at biler produsert i USA godkjennes på bakgrunn av de krav som stilles for å registrere bilen i USA, og det skal ikke avkreves annen dokumentasjon enn kjøretøyets registreringsdokumenter som fremlegges for kontroll og avskrift, der dette ikke bryter med Norges internasjonale forpliktelser”.

 

Herunder forutsetter Kenneth Svendsen at bilen skal kunne la seg registrere slik den kommer fra USA, og at eventuelle røde blinklykter bak, røde sidemarkeringslys (bak), lyktene for nær- og fjernlys, refleksanordninger, ”cornering lights”, bilbeltene etc. ikke behøves endret.

AMCAR velger å avvente med å gå ut med detaljer omkring hvordan nye regler blir å praktisere etter som endringen krever en omskrivning av Kjøretøyforskriften på mange vesentlige punkter. Samferdselsdepartementet er blitt bedt om å sørge for at regelendringene skjer raskest mulig. – Det kommer ikke til å ta lang tid, lover AMCAR-medlem og FrP-politiker Kenneth Svendsen, som har til hensikt å følge opp arbeidet med dette allerede i januar 2003. AMCAR vil holde deg oppdatert om utviklingen på våre nettsider www.amcar.no

Stein Bromstad

 

Som medlemsklubb i Amcar (tidligerere ACCN) synes vi at denne saken er så revolusjonerende at den umiddelbart må deles med medlemmer og andre med lignende interesse. Telefonnummeret til Stein Bromstad er fjernet, men bortsett fra det, er dette dokumentet her gjengitt i sin helhet.

Kommentarer mottas her: Terje

 

les mer på Amcar sin side om andre ting de jobber i forbindelse med godkjenning